ชมนิทรรศการและซื้อสินค้าเกษตร


นิทรรศการเกษตร-web
ของดีทุกภูมิภาค-web
gi-web
ยางพารา
อาหารและยา2
อาหารแห่งอนาคต

รูปแบบการจัดงาน “เกษตรไทยก้าวหน้า  ภายใต้ร่วมพระบารมี”  ในครั้งนี้  จะเป็นการจัดนิทรรศการที่มีชีวิตเหมือนจริง  เห็นกระบวนการผลิต เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมใหม่ๆ ทางการเกษตร ของเกษตรกรในปัจจุบันที่ปรับตัว เตรียมพร้อมเข้าสู่ 4.0  ซึ่งจะมีความน่าสนใจ น่าติดตาม และสามารถสัมผัส โดยจะจัดแสดงในเรื่องสำคัญๆ อาทิ

1.นิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  รัชกาลที่ 10 ที่ทรงมีต่อเรื่องการพัฒนาและการแก้ปัญหาทางด้านการเกษตร  ตลอดจนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของรัชกาลที่ 9 และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์   รวมทั้งยังได้จัดถวายพระพรเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาของรัชกาลที่ 10

2.ผลการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)   เป็นการแสดงให้เห็นว่าศูนย์แต่ละแห่งนั้นสร้างมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรอย่างไรบ้าง   โดยการถ่ายทอดความรู้ที่ถูกต้อง การทำการเกษตรที่คุ้ม การทำเกษตรที่มีการพัฒนาและใช้พื้นที่ในการจัดการที่ถูกต้อง

3. ผลผลิตจากงานส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ทั้งหมด   หลังจากกระทรวงเกษตรฯมีนโยบาย ในการทำเกษตรแปลงใหญ่ผ่านไป 1-2 ปี ว่าผลผลิตแป็นอย่างไรบ้าง  สามารถแก้ปัญหาการเกษตรอย่างแท้จริงอย่างไร ทั้งในเรื่องของการลดต้นทุน การเพิ่มผลผลิต การยกระดับมาตรฐานสินค้าคุณภาพ ซึ่งสินค้าจากแปลงใหญ่ทั้งหมดหรือกระบวนการแปลงใหญ่ทั้งหมดจะมีการนำเสนออย่างเป็นขั้นตอนของเรื่องราวทั้งหมด

4.ผลงานของYoung Smart farmer หรือ YSF การเกษตรของไทยจะเจริญก้าวหน้าได้ จะต้องสร้างคนรุ่นใหม่  ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรได้ ส่งเสริม young smart farmer เกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีใจรักและมีความมุ่งมั่นทำการเกษตรอย่างจริงจัง ส่วนใหญ่ได้รับการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ให้เข้ากับสถานการณ์การผลิตได้อย่างมีระบบ ทำให้ผลผลิตทางจากเกษตรของกลุ่มคนเหล่านี้ ไม่เหมือนเกษตรกรทั่วไป  มีการนำเทคโนโลยีใหม่ ความรู้ ความสามารถ มาใช้ในการทำเกษตรให้ก้าวหน้าและมีความหลากหลาย ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตร จะนำคนเหล่านี้มานำเสนอ ว่า   ในการพัฒนาการเกษตร รูปแบบทำธุรกิจเกษตร ทำสินค้าเกษตรกร ในยุคใหม่ทำกันอย่างไรให้มีมูลค่าเพิ่ม มีรายได้เป็นเดือนละหลายแสนบาท