Bigfarm


สินค้าเกษตรแปลงใหญ่

หญ้าสนาม กรุงเทพฯกล้วยไม้ นครปฐม หมอนยางพารา พัทลุง กาแฟ ชุมพร ไก่ดำเซิงหวาย พิษณุโลก ไก่สมุนไพรเมืองเพรียว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี นมพร้อมดื่ม อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เนื้อโคขุนหนองสูง มุกดาหาร โคเนื้อเนินหอม จ.สกลนคร กุ้งขาวแวนนาไม จ.จันทบุรี หอยแครง สมุทรปราการ ปลานิล ชลบุรี ปลานิล ปราจีนบุรี ปลาแรด อุทัยธานี ข้าวเหนียวเขาวง กาฬสินธุ์ ข้าวดงครั่งน้อย ร้อยเอ็ด ข้าวดงครั่งใหญ่ ร้อยเอ็ด ข้าวสังหยด พัทลุง ข้าวบุดี จ.ยะลา  ข้าวหอมกระดังงา นราธิวาส ซีบูกันตัง จ.นราธิวาส ข้าวภูเขาไฟ_บุรีรัมย์ ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี ข้าวแม่ลา สิงห์บุรี ข้าวดอนเจดีย์ […]