เรียนรู้นวัตกรรมสร้างมูลค่าการเกษตร


 

นอกจากนี้ยังจะมีจัดการแสดงการทำการเกษตรที่ทุกคนสามารถทำได้ในชีวิตประจำวัน แม้แต่คนในเมือง  เช่น การปลูกผักแนวตั้ง การปลูกพืชที่ใช้พื้นที่น้อย การปลูกไม้ดอก ไม้ประดับเพื่อความสวยงามและใช้รับประทานได้ เป็นต้น   พร้อมทั้งมีการนำพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ มาให้เลือกซื้อภายในงาน   รวมทั้งยังมีกิจกรรมการสาธิตการให้ความรู้ การฝึกอาชีพที่หลากหลายและมีคามแตกต่าง ตลอด 5 วันของการจัดงานอีกด้วย

ส่วนที่สำคัญที่ทุกท่านไม่ควรพลาดคือการแสดงนวัตกรรมทางการเกษตร ท่านจะได้พบกับ

 • นวัตกรมเทคโนโลยีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผ่าน application ที่เกษตรกรสามารถตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรเองได้ และกรมส่งเสริมการเกษตรสามารถแจ้งข่าวสารผ่าน app ไปยังเกษตรกรได้โดยตรง
 • นวัตกรรมการพัฒนาพันธุ์ข้าวระดับพันธุวิศวกรรม เช่น พันธุ์ข้าวทับทิมชุมแพ (พันธุ์ข้าวสีแดงอมชมพูพันธุ์แรกของโลก)  และการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว เช่น ข้าวกล่ำบำรุงผิวลดริ้วรอย
 • นวัตกรรมเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เพื่อ ความปลอดภัยในอาหารและสุขภาพรวมทั้งระบบการผลิตเนื้อสัตว์ระบบการจัดการด้านลอจีสติกส์ และการตลาดเนื้อสัตว์ (Meat and Meat Products Innovation for Functional Food)  เช่น ลดการปนเปื้อนจุลินทรีย์ในการผลิตเนื้อสัตว์
 • นวัตกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์สัตวน้ำ เช่น เครื่องขอดเกล็ดปลา ใช้กับกลุ่มเกษตรกรปลาช่อนแดดเดียว(อ่างทอง)
 • นวัตกรรมการพัฒนาด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เช่น นวัตกรรมการขอดเกล็ดปลาด้วยเอ็นไซม์
 • นวัตกรรมเรียนรู้อุโมงค์ดิน
 • เปิดโลกทัศน์มหัศจรรย์จุลินทรีย์ดิน
 • นวัตกรรมหลอดไฟ LED ไล่ยุง
 • นวัตกรรมเทคโนโลยีเพิ่มผลผลิตรังไหมและเส้นไหม
 • นวัตกรรมการปรับปรุงหม่อนเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อการเลี้ยงไหม
 • นวัตกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในการสกัดสารจากเส้นใยไหมมาพัฒนาด้านความงาม
 • นวัตกรรมการออกแบบลายผ้า ในหมู่บ้านชุมชนคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
 • นวัตกรรมการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่ประชาคมอาเซียน ในกระบวนการผลิต รูปแบบ ลวดลาย สีสรร และรูปทรง
 • นวัตกรรมแป้งจากเม็ดบัว – มันเทศทดแทนข้าวสาลี เพราะไม่มีสาร gluten ที่ให้เกิดอาการแพ้ในแป้งสาลี และทดแทนการน้ำเข้าสินค้าข้าวสาลี สำหรับผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ (ดร.จารุวรรณ)
 • นวัตกรรมการจัดการขยะ เศษวัสดุเหลือใช้เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ เช่น เป็นปุ๋ยน้ำ
 • นวัตกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปนมโค เช่น ผลิตภัณฑ์นมสุขภาพ ไอศรีมสุขภาพ
 • นวัตกรรมการเพิ่มมูลค่ามันสำปะหลังทั้งห่วงโซ่อุปทาน (พันธุ์ ระบบการให้น้ำ และการแปรรูป) ทดสอบผลิตภัณฑ์จากมันสำปะหลังหลากหลายชนิด อาทิ ขนมไทย แป้งพรีมิกซ์ เป็นต้น
 • เทคโนโลยีพร้อมใช้สำหรับคนเมือง เช่น ถุงบรรจุภัณฑ์ยืดอายุ เป็นต้น
 • นวัตกรรมการท่องเที่ยวแบบเครือข่ายการท่องเที่ยวเกษตรเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด